ems
เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมในการจัดส่งของบริษัทหรือแต่ละร้านค้ามีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงใคร่ขอท่านลูกค้าตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้า

บริษัท เคมีโก้ พลัส จำกัด จะดำเนินการจัดส่งสินค้าโดย EMS นโยบายการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จัดส่งของทุกวันพุธ โดยท่านลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกวันจันทร์
2. การส่งสินค้าทาง EMS บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยไม่ใช่ผู้ที่สั่งซื้อสินค้า
3. ที่อยู่สำหรับการจัดส่งทาง EMS จะต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า หากสินค้าไม่ถึงมือผู้รับสินค้าและสินค้าถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้าในการส่งสินค้าให้กับท่านลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โดยท่านลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้าตามจริง ก่อนการนำสินค้าส่งกลับอีกครั้งทาง EMS
4. ระยะเวลาการจัดส่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล

ท่านลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งเมื่อได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น สำหรับการจัดส่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ โดยจะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า